Hiiliviljely hillitsee ilmastonmuutosta

Maaperän eloperäinen aines varastoi hiiltä jopa enemmän kuin ilmakehä ja kaikki kasvit. Eloperäinen aines koostuu esimerkiksi hajoavista kasvintähteistä ja maaperäeliöiden jäänteistä. Kun maaperä voi hyvin, siinä elää monimuotoinen mikrobijoukko. Hyvinvoiva maaperä pystyy sopeutumaan äärisäihin ja se pidättää ravinteet hyvin itsellään. Tämän vuoksi hyvinvoivassa maaperässä ruuantuotanto onnistuu kestävästi ja hiilen varastointikin sujuu. Kestävässä maataloudessa peltojen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja pyrkimyksenä on ylläpitää maaperä monimuotoisena elinympäristönä. Ilmastonmuutoksen suunta on käännettävissä tällaisen uudistavan maatalouden ja hiiliviljelyn keinoin.

Hiiliviljelyllä tarkoitetaan viljelijöiden toimia hiilen varastoimiseksi peltomaahan. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kasvipeitteisyyden lisääminen, jotta yhteyttäminen lisääntyy; maan rakenteen ja kasvukunnon parantaminen; multavuuden lisääminen lannan, kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden avulla; viljelykasvivalikoiman monipuolistaminen jne. Kyse on samalla myös maan kasvukunnon parantamisesta.

taimi

Carbon Action on yhteistyöalusta, jossa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä. Sen tarkoituksena on edistää hiiliviljelyn yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään itselleen sopivia viljelytoimia, jotka edesauttaisivat hiilen varastoitumista maahan. Verkostoon kuuluu yli 100 hiilipilottitilaa, tutkijayhteisö sekä elintarvikealan yrityksiä. Tutkijat kehittävät yhdessä hiilipilottitilojen kanssa hiilensidontaa nopeuttavia, uudistavia viljelymenetelmiä. Tarkoituksena on myös luoda erilaisia mittauksia ja mallitusta hyödyntävä käytännöllinen järjestelmä, jolla hiilensidonnan ja ilmastovaikutusten määrittäminen ja todentaminen on mahdollista. Hiilen varastoitumista sekä kasvillisuuden ja maaperän monimuotoisuuden merkitystä mitataan tekemällä maaperä- ja mikrobianalyyseja, ilmakehämittauksia ja mallinnuksia. Myös ravinteiden huuhtoutumista pois pelloilta sekä sadon ravitsemuksellista laatua tutkitaan. Näiden lisäksi tehdään talousvaikutusten analyyseja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että kehitettävät hiiliviljelyn keinot ovat tehokkaita ja käytäntöön soveltuvia.

Vastikään on myös perustettu Carbon Action Klubi , joka jakaa jäsenilleen – joita voivat olla niin viljelijät kuin muutkin aiheesta kiinnostuneet – uusinta tietoa uudistavasta eli regeneratiivisesta maanviljelystä sekä hiiliviljelystä.

Soiden ennallistaminen

Suomi on suhteellisesti maailman soisin maa. Viidesosa Suomen pinta-alasta on suota. Suoksi määritellään elinympäristö, jonka maata peittää turvekerros ja jossa suokasvillisuuden osuus on vähintään 75 %.

Huomattava osa Suomen yhdeksästä miljoonasta suohehtaarista on viime vuosikymmenten aikana ojitettu metsä­talouden tarpeita varten. Suomalaiset ovat aktiivisesti kehittäneet suon pohjalla tapahtuvaa metsänkasvatusta, ja ojituksen tarkoituksena onkin soiden kuivattaminen, jotta sen kasvillisuus muuttuisi enemmän metsäkasvillisuudeksi ts. taloudellisesti hyödynnettäväksi puuksi. Ojitusten myötä soiden monimuotoisuus on heikentynyt huolestuttavasti: suolla yleisesti elävät lajit ovat taantuneet ja harvinaiset hyönteis-, kasvi- ja lintulajit uhanalaistuneet. Suoekosysteemit ovat kärsineet suuresti. Tällainen elinympäristöjen katoaminen ja monimuotoisuuden heikkeneminen uhkaa luonnollisesti myös omaa olemassaoloamme.

Toinen voimakkaasti suoluontoa muuttava käyttömuoto on turvetuotanto. Energia- ja kasvuturpeen tuottamisesta saadaan suurta taloudellista hyötyä, mutta haitatonta ei sekään ole: turvetuotanto pilaa lähivesistöjä, ja turpeen poltto aiheuttaa merkittävästi kasvihuonekaasuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta turve on kannattavaa pitää koskemattomana suolla. Turve on nimittäin suurin ja tehokkain maalla oleva hiiltä sitova varasto.

kelo suolla

Soiden suojelu on siis tärkeää. Ojitettuja soita on ryhdytty palauttamaan luonnontilaisiksi eli ennallistamaan. Ennallistaminen tapahtuu tukkimalla ojia ja poistamalla puustoa, jotta vedenpinnan taso saadaan taas kohoamaan ja suolajisto palautumaan. Samalla myös hiiltä nielevän turpeen muodostuminen käynnistyy uudelleen.

Eräs keino osallistua soiden suojeluun ja ennallistamiseen löytyy Hiilipörssistä. Hiilipörssi on Koneen säätiön rahoittama ja Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, jonka tavoitteena on hiilivuodon pysäyttäminen soita ennallistamalla ja uutta turvetta kasvattamalla. Sijoittaja valitsee haluamansa kokoisen pinta-alan ennallistettavaa suota, ja sijoitetulla summalla kustannetaan valitun suoalueen ennallistaminen, ympäristötaideteoksen teko sekä tuetaan Suomen Luonnonsuojeluliiton ilmastotyötä. Lisäksi metsänomistajat voivat tarjota Hiilipörssille ojitettua suota ennallistettavaksi.